ทสุตตรสูตร ตอนที่ 2

S64E18

Time index

[02:59] ธรรม 7 ประการ

[17:52] ธรรม 8 ประการ

[26:27] ธรรม 8 ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม กุสีตวัตถุ (เหตุแห่งความเกียจคร้าน)

[31:55] ธรรม 8 ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ อารัมภวัตถุ (เหตุแห่งการปรารภความเพียร)

[38:24] ธรรม 8 ประการที่แทงตลอดได้ยาก กาลที่ไม่ใช่ขณะ ไม่ใช่สมัย เพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์

ในตอนที่ 2 นี้ เป็นหัวข้อ ธรรม 7 ประการ และธรรม 8 ประการ ซึ่งมีส่วนที่เหมือนกันในสังคีติสูตร หรือบางข้อเป็นการขยายความมา เช่น ในธรรม 4 ข้อ ขยายออกมาได้ใน 8 ข้อเหล่านี้ ข้อที่น่าสังเกตุ คือ มีการจัดรวมหมวดหมู่ธรรมในอีกลักษณะหนึ่ง เป็นการเปรียบเทียบกันไป เช่น หัวข้อธรรมเป็นในฝ่ายเสื่อม จะตรงกันข้ามกับข้อธรรมที่เป็นฝ่ายคุณวิเศษ ส่วนหัวข้อธรรมที่แทงตลอดได้โดยยาก มีเนื้อหาที่ถ้าเราละได้แล้วจะดีขึ้นมา

69
1
นาทีในการอ่าน