จูฬสัจจกสูตร และจูฬวัจฉโคตตสูตร

จูฬสัจจกสูตรและจูฬวัจฉโคตตสูตร

S64E06

Time index

[04:04] ว่าด้วยสัจจกะ นิครนถบุตร สูตรเล็ก / สัจจกนิครนถ์สนทนากับพระอัสสชิเถระ

[08:15] สัจจกะ นิครนถบุตรชวนเจ้าลิจฉวีไปฟังการโต้วาทะ / ปัญหาของสัจจกะ นิครนถบุตร 

[21:56] หลักไตรลักษณ์ 

[27:18] สัจจกะ นิครนถบุตรยอมจำนน / เหตุที่พระสาวกเป็นผู้ทำตามคำสอนและเป็นพระอรหันต์ 

[36:29] สัจจกะ นิครนถบุตรถวายภัตตาหาร

[41:55] เรื่อง จูฬวัจฉโคตตสูตร ปริพาชกวัจฉโคตร / วิชชา 3 

[50:45] ลัทธิเดียรถีย์ว่างจากคุณความดี ไปสวรรค์ไม่ได้

พระสูตรแรก เป็นเรื่องราวที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่สัจจกะ นิครนถบุตร เป็นการสนทนาธรรมแบบถาม-ตอบเชิงโต้วาทะประคารม มีอุปมาอุปไมยประกอบ ด้วยลักษณะคำถามที่ชงแต่งมาเรียบร้อยแล้ว โดย สัจจกนิครนถ์หาข้อมูลจากพระอัสสชิ ถามว่า พระสมณโคดมแนะนำสาวกว่าอย่างไร และคำสอนส่วนใหญ่ว่าด้วยเรื่องอะไร ได้คำตอบแล้วรู้ถึงหลักการ คือ ความไม่เที่ยงของขันธ์ 5 จึงนำเรื่องนี้มาโต้วาทะกับพระองค์ 

พระสูตรที่ 2 พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ ปริพาชกที่นามสกุล วัจฉะ โต้เถียงในเรื่องความเป็นสัพพัญญูของพระองค์ 

77
1
นาทีในการอ่าน