ทีฆนขสูตร ปัญญาพระสารีบุตร

ทีฆนขสูตรปัญญาพระสารีบุตร

S64E01

Time index

[05:01] ทีฆนขสูตร
[05:15] ทิฏฐิ 3  
[16:41] เวทนา 3 
[20:48] ทีฆนขปริพาชกแสดงตนเป็นอุบาสก
[22:12] อนุปทสูตร / พระสารีบุตรมีปัญญามาก
[23:31] บรรลุรูปฌาน 4 / บรรลุอรูปฌาน 4
[40:44] ผู้ถึงวสี ถึงบารมี 
[43:15] เรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับท่านพระสารีบุตร

ฑีฆนขสูตร พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ฑีฆนขปริพาชก ซึ่งเป็นหลานของท่านพระสารีบุตร ได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับความเห็นของเขาและของสมณพราหมณ์ที่มีอยู่ 3 จำพวก ที่มีความเห็นแตกต่างกัน ทำให้เกิดการทุ่มเถียงกัน ทำลายกัน และ เรื่องของเวทนา ที่มีการเกิดขึ้น ดับไป มีเหตุมีเงื่อนไขปัจจัยของมัน แล้วตรัสชี้โทษของการยึดถือและคุณของการปล่อยวาง ผลคือ ฑีฆนขปริพาชกได้เป็นพระโสดาบัน ส่วนท่านพระสารีบุตร ถวายงานพัดในที่นั้น ได้เป็นพระอรหันต์

อนุปทสูตร ทรงแสดงแก่ภิกษุ ทรงตรัสสรรเสริญท่านพระสารีบุตรให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า ท่านพระสารีบุตรมีความฉลาดล้ำ มีปัญญาเลิศ มากกว่าภิกษุอื่น สามารถเห็นแจ้งธรรมตามลำดับบทได้เพียงกึ่งเดือน เห็นแจ้งตามลำดับบท คือ บรรลุรูปฌาณ 4, อรูปฌาณ 4, สัญญาเวทยิตนิโรธ และความสิ้นอาสวะ

170
1
นาทีในการอ่าน