ความหมายของสัมปชัญญะ

Time index

[00:29] เจริญกายคตาสติ และอานาปานสติ

[14:32] สัมปชัญญะ ความรู้ตัว ทั่วพร้อม

[16:03] ธรรมที่มีอุปการะมาก

[20:10] สัมปชัญญะ 4 อย่าง

[24:22] ความหมายของสติ และปัญญา

[26:57] ปัญญามี 3 ระดับ

[40:21] ตัวอย่าง การมีสติสัมปชัญญะ

พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ “พวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะเถิด” ทั้ง ‘สติ’ และ ‘สัมปชัญญะ’ เป็นธรรมะ 2 อย่าง อันเป็นอุปการะแก่โลกมาก แต่มีความหมายที่แตกต่างกัน รวมถึง ‘ปัญญา’ ด้วย เพราะมักจะนำมาพูดด้วยกันอยู่เสมอ แล้วทั้งหมดนี้มีความแตกต่าง และเกี่ยวข้องกันอย่างไร และเราควรน้อมนำมาฝึกปฏิบัติอย่างไร เพื่อให้มีความก้าวหน้าในธรรมวินัยนี้ โปรดมาศึกษาได้จาก episode นี้

32
1
นาทีในการอ่าน