ความมั่นคงและไม่หวั่นไหวแห่งจิต

S64E38

Time index

[00:29] ปฎิบัติภาวนา เจริญอนัตตสัญญา

[06:34] อินทรีย์ 5 พละ 5

[07:35] อินทรีย์ 5 พละ 5 อธิบายส่วนที่เหมือนกัน

[46:27] อินทรีย์ 5 พละ 5 อธิบายส่วนที่ต่างกัน

[53:17] ปรับสมดุล ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา

อินทรีย์ 5 และพละ 5 นั้น ต่างมีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา หากจะเปรียบเทียบ สติ ย่อมเทียบได้กับ หัวธนู วิริยะ คู่กับ สมาธิ ช่วยพยุงธนูไว้ ศรัทธา คู่กับ ปัญญา พยุงด้านปลายของธนู หากอินทรีย์หรือพละตัวใดมากไป ธนูนั้นย่อมขาดความสมดุล ไม่สามารถแล่นตรงสู่เป้าหมายได้

กล่าวได้ว่า อินทรีย์ 5 และพละ 5 นั้น เหมือนกันโดยองค์ธรรมเพียงแต่ใช้อธิบายคนละนัยยะ คือ ความเป็นใหญ่ และความไม่หวั่นไหว เปรียบเสมือนแม่น้ำใหญ่ที่มีเกาะอยู่กึ่งกลาง แบ่งแม่น้ำออกเป็นสองสาย แม่น้ำทั้งสองที่ถูกแบ่งนั้น ย่อมเป็นสายน้ำเดียวกัน และไหลบรรจบกันในที่สุด
 

54
1
นาทีในการอ่าน