ฤทธิ์

ฤทธิ์

S64E27

Time index

[00:31] เจริญภาวนา พิจารณาธาตุ 4 และแผ่เมตตา

[14:26] ฤทธิ์ 10 อย่างมีอะไรบ้าง

[45:28] องค์ประกอบของฤทธิ์ 4 อย่าง

จิตที่เป็นสมาธิบริสุทธิ์ปราศจากกิเลส ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี คือ “ฤทธิ์”

ฤทธิ์ทั้งปวง จักมีขึ้นได้ด้วยความเพียรพยายาม ขวนขวายทั้งสิ้น ฤทธิ์ทั้งปวงล้วนเกิดจาก ศีล สมาธิ ปัญญา อันบริบูรณ์ เปรียบเหมือนช่างหม้อผู้ฉลาด เมื่อนวดดินดีแล้ว ต้องการภาชนะชนิดใด ๆ พึงทำภาชนะชนิดนั้น ๆ ให้สำเร็จได้

ก่อนหน้า
52
1
นาทีในการอ่าน