วัฏฏะ 3

วัฏฏะ 3

S64E26

Time index

[00:59] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการพิจารณาสังขาร

[11:24] วัฏฏะ 3 ประการ

[14:37] คำอธิบาย วัฏฏะ 3

[22:34] กิเลสวัฏฏ์

[26:00] กรรมวัฏฏ์

[32:55] วิบากวัฏฏ์

บุคคลใดถูกกิเลสครอบงำแล้วให้กระทำกรรม เมื่อกระทำกรรมแล้วย่อมได้รับผลของกรรม เมื่อได้รับผลของกรรมแล้ว กิเลสเกิดขึ้นอีก แล้วกระทำกรรมอีก ย่อมเสวยผลของกรรมนั้น หมุนวนเวียนสืบเนื่องด้วยอำนาจของกิเลส กรรม และวิบาก 

"บุคคลนั้นย่อมได้ชื่อว่า เป็นผู้หมุนวนเวียนเกิดเวียนตายอยู่ใน วัฏฏะ 3"

119
1
นาทีในการอ่าน