ข้อสอบของอริยบุคคล

ข้อสอบของอริยบุคคล

S64E20

Time index

[00:14] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญพุทธานุสสติ

[08:26] อริยบุคคล 4 ประเภท

[10:51 ] ระบบความทุกข์และระบบการสอบ ของอริยบุคคล 4 ประเภท

[23:05] ข้อสอบอริยบุคคล ชั้นโสดาบัน

[38:44] ข้อสอบอริยบุคคล ชั้นสกิทาคามี

[41:28] ข้อสอบอริยบุคคล ชั้นอนาคามี

[51:33] ข้อสอบอริยบุคคล ชั้นอรหันต์

บุคคลผู้ดำเนินตามทางแห่งมรรค 8 จนสามารถมองเห็นฝั่งแห่งนิพพานอยู่เบื้องหน้า มีจุดหมายแห่งการบรรลุอย่างแน่แท้ เรียกว่า อริยบุคคล ผู้บรรลุธัมม์วิเศษ แบ่งตามประเภทบุคคลมี 4 ประเภท คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ 

อริยบุคคล ผู้ไกลจากข้าศึกย่อมเห็นว่าสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง เมื่อทราบเนื้อความนี้ตามความเป็นจริงแล้ว ย่อมทำให้แจ้งซึ่งนิพพานเพราะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

110
1
นาทีในการอ่าน