วิญญาณฐิติ และจิต

วิญญาณฐิติ และ จิต

S64E19

Time index

[00:3 ] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญพุทธานุสสติ

[10:07] วิญญาณฐิติ และจิต

[10:39] วิญญาณฐิติ 7

[15:50] วิญญาณฐิติ 4

[22:34] สภาวะความเป็นจิต

[42:50] จิตน้อมไปด้วยการตริตรึก คิดนึก ใคร่ครวญ

[54:03] จิตหลุดพ้น

   เรามักจะคุ้นเคยกับคำว่า "จิตวิญญาณ" และเข้าใจความหมายไปในลักษณะต่าง ๆ จึงควรที่จะมาทำความเข้าใจ เพื่อให้จิตนั้นไปเกิดในภูมิที่ไปเกิดได้ ความหลากหลายและแตกต่างของสัตว์โลกที่มีภพภูมิต่างกัน ทั้งกายต่างกัน เหมือนกัน หรือ สัญญาต่างกัน เหมือนกัน ไม่ว่าจะเกิดในภพใดก็ตาม ยังไม่สามารถก้าวพ้นไปจากกองทุกข์ได้ โดยความยึดถือสิ่งต่าง ๆ ด้วยความเป็นตัวตน วิญญาณก้าวลงไปยึดถือเพราะมีตัณหาเป็นเหตุ ตราบใดที่ยังมีกิเลส ย่อมมีที่ตั้งของปฏิสนธิที่เป็น วิญญาณฐิติ การอบรมเจริญปัญญา สะสมความเข้าใจถูก มีความเห็นตรงไปตามลำดับ ความไม่ประมาทในการเจริญกุศล คือ การดับแห่งเหตุของกิเลสทั้งปวง

81
1
นาทีในการอ่าน