กัลยาณมิตร เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์

กัลยาณมิตร เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์

S64E18

Time index

[00:11] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญอานาปานสติ

[06:28] กัลยาณมิตร เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์

[07:13] คำจำกัดความของ "กัลยาณมิตร"

[09:14] คุณสมบัติของกัลยาณมิตร

[11:31] เหตุที่ทำให้เป็นที่รัก เป็นที่พอใจ

[26:34] ปาปมิตร

[36:15] มิตรเทียม

[41:29] ดีเลวปะปน ควรเลือกคบแต่ส่วนที่ดี

[49:05] มิตรแท้

มิตรในชีวิตของทุกคน หากพูดถึงในรูปแบบของบุคคลก็อาจจะเป็นได้ทั้งบรรพชิต และฆราวาส ย่อมมีหลากหลายประเภท แต่เราควรให้ความสำคัญกับมิตรแท้ หรือ "กัลยาณมิตร" ที่ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา และคุณธรรมความดี เป็นผู้ห่างไกลจากสิ่งอันเป็นข้าศึกในการพัฒนาศักยภาพชีวิต และตั้งตนอยู่อย่างเหมาะสมแห่งการเคารพ รวมถึงการแนะประโยชน์ให้แก่บุคคลรอบข้าง จนเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาไปสู่ประโยชน์และความสุขในระดับที่สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป

123
1
นาทีในการอ่าน