วัดความก้าวหน้าทางธรรม

วัดความก้าวหน้าทางธรรม

S64E17

Time index

[00:21] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญอานาปานสติ

[07:00] วัดความก้าวหน้าทางธรรม

[09:52] กามโภคี 10

[40:37] ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณา 10

พระผู้มีพระภาคทรงจำแนกกามโภคีบุคคลออกเป็น 10 ประเภท คือ หาทรัพย์มาได้โดยชอบบ้าง โดยทางมิชอบบ้าง แจกจ่ายบ้าง ไม่แจกจ่ายบ้าง ทำบุญบ้าง ไม่ทำบุญบ้าง มัวเมาในทรัพย์นั้นบ้าง ไม่มัวเมาบ้าง ฯลฯ

ทรงแสดงหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาตัดสินคุณสมบัติของกามโภคีบุคคล ว่า กามโภคีบุคคลเช่นไรควรติเตียน กามโภคีบุคคลเช่นไรควรสรรเสริญ ดังผู้มีปัญญาบริโภคโภคะเหล่านั้น โดยรู้เท่าทันเห็นโทษ ทำตนให้เป็นอิสระหลุดพ้น เป็นนายเหนือโภคทรัพย์

80
1
นาทีในการอ่าน