การแลกที่คุ้มค่า

64-3d16

S64E16

Time index

[00:31] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญอานาปานสติ

[07:33] การแลกที่คุ้มค่า

[09:08] วิบัติ 5 กับ สมบัติ 5

[33:32] โทษแห่งศีลวิบัติ กับ อานิสงส์แห่งศีลสมบัติ

[42:24] อบายมุข 6 กับ วัฒนมุข 6

หากทุกคนสามารถตั้งความปรารถนาในเรื่องของญาติพี่น้อง โภคทรัพย์ โรคภัยไข้เจ็บ การรักษาศีล และการมีทิฏฐิ ความเข้าใจที่ถูกต้องได้ ย่อมต้องการเลือกให้เป็นไปในทางความถึงพร้อม หรือ "สมบัติ" (สัมปทา) และย่อมไม่ต้องการความเสื่อม ความไม่ดี หรือ "วิบัติ"

ทั้งสมบัติ 5 หรือ วิบัติ 5 นั้นไม่ได้เกิดจากการอ้อนวอนขอร้อง แต่เป็นทางแยกที่เราต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อเดินไปตามปากทางแห่งความเจริญหรือความเสื่อมก็ได้ เพราะทั้ง 2 ทางย่อมมีโทษหรืออานิสงส์เกิดขึ้นแน่นอน ทั้งนี้หากเราดำเนินตามทางของอริยมรรคมีองค์แปด ย่อมไปถึงเป้าหมาย นั่นคือ เข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้

97
1
นาทีในการอ่าน