จักรวรรดิวัตร 12

จักรวรรดิวัตร 12

S64E15

Time index

[00:15] ปฎิบัติภาวนา ด้วยการเจริญอานาปานสติ

[08:45] จักรวรรดิวัตร 12

[11:48] อธิบายความหมาย

[14:40] จักรวรรดิวัตร 5 อ้างอิงตามจักกวัตติสูตร

[40:28] จักรวรรดิวัตร 12 อ้างอิงตามอรรถกถา

[43:41] นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

จักรวรรดิวัตร 12 คือ ธรรมอันเป็นพระราชจริยานุวัตร สำหรับพระมหาจักรพรรดิ และพระราชาเอกในโลก ที่ใช้สำหรับดำเนินกุศโลบาย และนโยบายทางการเมือง การปกครอง โดยทรงถือ และอาศัยธรรมข้อนี้ร่วมกันกับทศพิธราชธรรม และสังคหวัตถุ 4 เป็นธงชัย มีธรรมเป็นยอดธง มีธรรมเป็นใหญ่ จัดการรักษาป้องกัน และคุ้มครองอันเป็นธรรม 

99
1
นาทีในการอ่าน