ความรู้ยิ่งอันยอดเยี่ยมซึ่งหาที่เปรียบมิได้

ความรู้ยิ่งอันยอดเยี่ยมซึ่งหาที่เปรียบมิได้

S64E14

Time index

[00:11] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญพุทธานุสสติ

[04:36] ความรู้ยิ่งอันยอดเยี่ยมซึ่งหาที่เปรียบมิได้

[11:25] ความรู้ยิ่งในธรรมข้อที่ 1 - 4

[25:15] ความรู้ยิ่งในธรรมข้อที่ 5 - 8

[45:22] ความรู้ยิ่งในธรรมข้อที่ 9 - 12

[50:35] ความรู้ยิ่งในธรรมข้อที่ 13 - 16

ธัมมะของพระพุทธเจ้าเป็นของที่เชิญคนเข้ามาพิสูจน์ สามารถรู้เห็นได้เฉพาะตน เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตน เมื่อทำแล้วปฏิบัติแล้ว ทำให้เกิดความดีขึ้น รู้สึกได้ถึงความพอ รู้สึกได้ถึงความอิ่ม และรู้สึกได้ถึงความเต็ม จึงถือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับได้เป็นอย่างดี ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้ยิ่งที่ยอดเยี่ยม สูงสุด ไม่มีอีก ไม่มีเหลือ และไม่มีอะไรเกินไปจากนี้ 

80
1
นาทีในการอ่าน