พร 9 ประการ สมปรารถนาด้วยธรรม

พร 9 ประการ สมปรารถนาด้วยธรรม

S64E13

Time index

[00:15] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญพรหมวิหารสี่

[06:05] พร 9 ประการ สมปรารถนาด้วยธรรม

[06:46] พรที่กล่าวถึงในพระสูตรต่าง ๆ

[09:08] ความหมายอย่างฉาบฉวย

[15:38] ความหมายอย่างลึกซึ้ง

ขึ้นชื่อคำว่า "พร" เป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็ปรารถนา เพื่อต้องการให้เกิดความสุข ความสมหวังด้วยประการทั้งปวงในชีวิต ดังนั้น เราจึงควรทำความเข้าใจในความหมายที่ลึกซึ้งของพรทั้งหมด 9 ประการ ซึ่งได้รวบรวมมาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระสูตรต่าง ๆ อันได้แก่ จักกวัตติสูตร จูฬกัมมวิภังคะสูตร และอิฏฐสูตร

140
1
นาทีในการอ่าน