บารมี 10 ปฏิปทาอันประเสริฐ

64-3d12

S64E12

Time index

[00:24] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญพรหมวิหารสี่

[11:32] บารมี 10 ประการ

[11:42] นัยยะแห่ง "บารมี"

[14:55] รายละเอียดของบารมี 10 โดยลำดับ

[50:25] บารมี 30 ทัศ ในการบรรลุธรรม

[54:47] สร้างบารมี 10 ให้เต็มได้ด้วยมรรคแปด

ความดีที่บำเพ็ญไว้ หรือข้อปฏิบัติที่สามารถตรวจสอบดูด้วยจิตใจตนเอง ซึ่งเมื่อทำให้เต็มแล้วจะทำให้บรรลุถึงพระนิพพานได้ เรียกว่า "บารมี" มีทั้งหมด 10 ประการด้วยกัน และยังแบ่งเป็นขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูงสุดด้วย โดยในแต่ละข้อจะเกี่ยวเนื่อง สอดรับกัน ในแง่มุมของศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งจะมีมรรคแปดเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้บารมีเต็มได้ และมากเพียงพอที่จะทำให้บรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลในขั้นต่าง ๆ ด้วย

103
1
นาทีในการอ่าน