ปฏิจจสมุปบาทสายดับ "นิรุชฌติ"

64-3d10

S64E10

Time index

[00:23] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญกายคตาสติ

[04:20] ปฏิจจสมุปบาทสายดับ "นิรุชฌติ"

[06:06] ทบทวน ปฏิจจสมุปบาทสายเกิด

[11:01] พิจารณา ปฏิจจสมุปบาทแต่ละคู่

[44:20] ทุกสิ่งล้วนปรุงแต่งด้วยอวิชชา

[51:41] หนทางดับ คือ มรรคแปด

[57:38] นอกจากทุกข์แล้ว ไม่มีอะไรเกิด ไม่มีอะไรดับ

"ทุกข์เท่านั้นที่เกิด และทุกข์เท่านั้นที่ดับ นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิด ไม่มีอะไรดับ"

ปฏิจจสมุปบาทสายดับ "นิรุชฌติ" คือ ธรรมในการอธิบายความเสื่อม และความสลาย เหตุเพราะความเสื่อมและความสลายนั้น ตนกระทำเองก็ไม่ใช่ ผู้อื่นกระทำให้เสื่อมสลายก็หาไม่  ทั้งตนกระทำเองทั้งผู้อื่นกระทำให้ก็ไม่ใช่ เกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้กระทำเอง  ผู้อื่นไม่ได้กระทำให้ก็ไม่ใช่

98
1
นาทีในการอ่าน