ปฏิจจสมุปบาทสายเกิด "อุปปัชชติ"

ปฏิจจสมุปบาทสายเกิด "อุปปัชชติ"

S64E09

Time index

[00:35] ปฏิบัติภาวนา : เจริญเมตตา

[07:34] ปฏิจจสมุปบาทสายเกิด (อุปปัชชติ)

[13:20] ความหมายของปฏิจจสมุปบาท

[17:19] ทำความเข้าใจในปฏิจจสมุปบาทแต่ละคู่

[49:28] ตัวการที่เชื่อมการเกิด คือ ตัณหา และอวิชชา

ความทุกข์ที่รุนแรงที่สุดในชีวิตคนหนึ่ง ๆ ก็คือ ความตาย นั่นเอง ดังนั้นเราจะสามารถรับมือกับความตายได้ก็ด้วยการทำให้การเกิดสิ้นไป รายละเอียด และวิธีการสามารถศึกษาได้จากธรรมะของพระพุทธเจ้า ที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าต้องอาศัยการใคร่ครวญโดยแยบคายเป็นอย่างดี จึงจะกลั่นกรองออกมาเป็นธรรมะได้ ถือเป็นสัจจะความจริงสำหรับทุกกรณี ทุกคน ทุกเวลา และทุกสถานที่ เป็นอกาลิโก และทนต่อการเพ่งพิสูจน์ได้

85
1
นาทีในการอ่าน