พละ หลักธรรมปรับสมดุลจิต

พละ

S64E08

Time index

[09:00] พละ หลักธรรมปรับสมดุลจิต

[10:58] พละ 7

[19:59] โทษของความเลื่อมใสศรัทธา

[49:26] พละ 4

[52:33] พละ 5 (ของพระราชา)

[55:13] อริยทรัพย์ 7

   ธรรมอันเป็นกำลังในการปฏิบัติเพื่อประหารอกุศล พลังอันเป็นหลักมั่นคงในจิตแห่งการเจริญปัญญา พลังนั้นนั่นคือ "พละ"  หลักธรรมสำหรับปรับสมดุลของจิต เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้พร้อม เพื่อนิพพาน

101
1
นาทีในการอ่าน