ศรัทธา 4 วิจิกิจฉา 8 การละอีก 6

ศรัทธา 4 วิจิกิจฉา 8 การละอีก 6

S64E07

Time index

[00:40] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญอานาปานสติ  

[07:18] ปลูกศรัทธา ถอนวิจิกิจฉา ด้วยปัญญา  

[08:35] ศรัทธา 4 

[38:36] วิจิกิจฉา 8    

[52:56] ธรรมสำหรับละวิจิกิจฉา 6

การเพิ่มกำลังของปัญญาเพื่อต่อสู้กับกิเลสได้นั้น ก็ด้วยการปลูกศรัทธาให้เจริญงอกงาม ซึ่งประกอบด้วยศรัทธา 4 ประเภท


ในขณะเดียวกันก็จะมีศัตรูที่จะมาขวางทางของศรัทธาเพื่อไม่ให้เกิดความมั่นใจได้อย่างเต็มที่ ซึ่งก็คือ วิจิกิจฉา 8 อย่างนั่นเอง


ทั้งนี้จะสามารถกำจัดวิจิกิจฉาทั้งหมดออกไปจากจิตได้ก็ต้องอาศัยธรรมสำหรับการละวิจิกิจฉาทั้ง 6 ประการ

131
1
นาทีในการอ่าน