เสนามาร 10 ประการ

เสนามาร 10 ประการ

S64E06

Time index

[00:27] ปฏิบัติสมาธิภาวนาด้วยการระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์    

[05:41] เสนามาร 10 ประการ

[11:06] ผู้มุ่งสู่นิพพาน ย่อมพบกับมารเต็มรูปแบบ 

[12:17] หน้าตาของมาร โดยลำดับ    

[46:04] ยุทธวิธีชนะมาร  

บุคคลจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏ เพราะความอยากนั้นเป็นไปไม่ได้เลย แต่ในทางตรงกันข้าม เหตุที่ต้องเวียนวนอยู่ในสังสารวัฏมาแสนนานก็เพราะความอยาก

ยุทธวิธีชนะเสนามารทั้ง 10 ประการ จึงต้องอาศัยความกล้าหาญ ความเพียร ถึงจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏ และพบความสุขอันเกษม นั้นคือ “นิพพาน”

"นี้เสนามารของท่าน (เป็นมารไม่ปล่อยท่านให้พ้นอำนาจไป) 
เป็นผู้ประหาร ท่านผู้มีธรรมดัม (มืด) 
คนไม่กล้า ย่อมไม่ชนะเสนานั้นได้
คนกล้าย่อมชนะได้ ครั้นชนะแล้วย่อมได้ความสุข ดังนี้"

- ขุททก. จูฬ. ๓๐ / ๒๘๙ / ๑๑๑.

 

 

116
1
นาทีในการอ่าน