ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ที่ต้องทำให้เจริญ

64-3d04

S64E04

Time index

[00:57] ปฏิบัติสมาธิภาวนาด้วยการเจริญอนุสสติฯ  

[06:02] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  

[14:26] สุดยอดองค์ธรรมความรู้ 

[27:24] หากนำไปปฏิบัติ ย่อมใช้ได้ผลจริง 

[42:10] นิมิต เครื่องหมาย เมื่อมาถูกทางแล้ว

[48:23] มรรค ต้องภาวนา ต้องทำให้เจริญ  

[55:02] ต้องเข้าใจหน้าที่ของอริยสัจสี่ให้ถูกต้อง  

อริยมรรค มีองค์ 8 ย่อลงมา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นมรดกธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้

บุคคลใดดำเนินตามทางแห่ง “ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ”  ปฏิบัติให้มาก ทำให้เจริญ ย่อมดับกองทุกข์ได้สนิท

เข้าใจหนทางแห่งการดำเนิน และการปฏิบัติ เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้ง ได้ในใต้ร่มโพธิบทตอนนี้ ซึ่งเป็นตอนสุดท้าย ของเรื่อง อริยสัจ ทั้ง 4 ตอน

102
1
นาทีในการอ่าน