ทุกขนิโรธอริยสัจ ที่ต้องทำให้แจ้ง

ทุกขนิโรธอริยสัจ ที่ต้องทำให้แจ้ง

S64E03

Time index

[00:24] ปฏิบัติสมาธิภาวนาด้วยการเจริญอานาปานสติ

[07:11] ทุกขนิโรธอริยสัจ

[17:06] สังขตธรรม ที่เข้าไปสู่อสังขตธรรม

[23:34] นิโรธ กับ นิพพาน

[32:51] นิโรธ ไม่ใช่ความตาย ไม่ใช่สวรรค์  

[41:31] นิโรธ ต้องทำให้แจ้ง

[48:05] อริยบุคคล

สิ่งใดมีเงื่อนไขปัจจัย เกิดขึ้น มีอยู่ ดำรงอยู่ ความดับของเงื่อนไขปัจจัยนั้น ย่อมต้องมี ทุกข์จะดับได้เพราะเหตุแห่งทุกข์นั้นดับลง

ความจางคลาย ความหลุดออกไปแห่งตัณหา คือ ความดับไม่เหลือแห่งกองทุกข์ นั้นคือ ทุกขนิโรธอริยสัจ

เข้าใจความดับไม่เหลือของทุกข์อย่างแจ่มแจ้งได้ในใต้ร่มโพธิบทตอนนี้ ซึ่งเป็นตอนที่ 3/4 ของเรื่อง “อริยสัจ”             

129
1
นาทีในการอ่าน