พิจารณา...สติ นำไปสู่ ไตรลักษณ์ และการปล่อยวาง

Time index

[01:57] เริ่มจากการตั้งสติ ระลึกรู้ด้วยสติปัฏฐานสี่

[08:22] ฝึกปฏิบัติเพื่อการระลึกรู้ ด้วยอานาปานสติ

[26:21] การระลึกรู้ สังเกตเห็นได้ด้วยความเพียร

[30:03] พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง

[37:07] เมื่อเหตุปัจจัยการปรุงแต่งคงอยู่ จึงตั้งอยู่ได้

[42:30] อนัตตาคู่กับความไม่เที่ยงเสมอ

[51:09] เมื่ออุปาทานเกิด ภพ และสภาวะย่อมเกิด

สติที่เกิดจากการกำหนดดูลมหายใจ เป็นสิ่งที่ต้องระลึกรู้อย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือนผูกจิตไว้ที่เสา เพื่อให้ทันต่อผัสสะที่เข้ามากระทบ ตามช่องทางทั้ง 6 เมื่อมีสติเกิดขึ้น ก็จะเกิดความสงบ ระงับ ทางกาย เวทนา จิต และธรรมที่ เห็นโลกตามความเป็นจริง ว่าทุกสิ่งเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ว่าเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่น นำไปสู่การปล่อยวาง คลายความยินดี ยินร้าย ไม่ยึดมั่นถือมั่น และหลุดพ้น ในที่สุด

65
1
นาทีในการอ่าน