พระคาถาเยธัมมา

S64E35

Time index

[01:05] จิตตวิเวก “พระคาถาเยธัมมา”

[03:44] ปฏิบัติภาวนา | เจริญพุทธานุสสติ

[09:07] แม้สติก็เป็นเหตุเป็นผล

[25:52] เหตุเกิด เหตุดับ

[39:23] ฝึกปรุงแต่งความคิด

[44:07] พิจารณาใคร่ครวญตามพระคาถาเยธัมมา

“ธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิด
พระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุ และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น
พระมหาสมณะ มีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้”

ธรรมะนี้นั้น เมื่อมาถึงหูของเราแล้ว จะเข้าสู่จิตใจของเราได้ไหม อยู่ที่จิตของเรามีความวิเวกหรือไม่ เพราะคนส่วนใหญ่ถ้าเผลอเพลินไป ที่ไม่ใช่แค่ความพอใจแต่ความโกรธความไม่พอใจด้วย จึงเห็นแต่ความดำรงอยู่ของมันด้านเดียว ไม่เห็นเหตุและความดับ

แต่ “อะไรก็ตามที่มีเหตุเกิด ถ้าเหตุเกิด มันก็เกิด ถ้าเหตุดับ มันก็ดับ ไม่ใช่มีอยู่ดำรงอยู่ เท่านั้น” จะเข้าใจได้ ในทีนี้จึงเริ่มด้วยการตั้งสติตามกระบวนการของพุทธานุสสติ “จะไม่เพลิน แต่เห็นตามความเป็นจริง จะทำให้เราปล่อยวาง ละความยึดถือในจิตใจของเราได้
 

61
1
นาทีในการอ่าน