ยึดถือสิ่งใด ทุกข์โทษในสิ่งนั้น

ยึดถือสิ่งใด ทุกข์โทษในสิ่งนั้น

S64E21

Time index

[02:32] เข้าใจทำ "ยึดถือสิ่งใด ทุกข์โทษในสิ่งนั้น"

[07:39] โทษ และการพิจารณา ใคร่ครวญ     

[18:03] พิจารณาตามหลักปฏิจจสมุปบาท    

[40:04] ต้นเหตุของความยึดถือ    

[43:08] ทางแก้

[52:44] พุทธพจน์ว่าด้วย "ปฏิจจสมุปบาท ที่ตรัสระคนกับปัญจุปาทานขันธ์"

“ในโลกไม่มีสิ่งใด ๆ เลย ที่เมื่อเรายึดถืออยู่ จะเป็นผู้หาโทษไม่ได้” 

มีไหมในโลกนี้สักสิ่งหนึ่งที่ถ้าเมื่อเรายึดถืออยู่ มันจะหาโทษไม่ได้ ‘โทษในที่นี้ หมายถึง ความที่มันไม่เที่ยง ความที่มันเปลี่ยนแปลงไป’ เป็นไปตามอย่างที่เรายึดถือ ยิ่งยึดถือมากยิ่งมั่นคง มันจะมีความเป็นไปอย่างนั้นเหมือนเดิม ตามที่เราปรารถนาตามที่เรายึดถือเอาไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ให้มันเที่ยงแท้เหมือนเดิมเป็นปกติ เป็นอย่างนี้อยู่ตลอด ยิ่งถ้ายึดถือมาก ยิ่งมั่นคงมาก ยิ่งเที่ยงแท้มาก เป็นอย่างนั้นไหม มีไหม เราลองคิดดู 

117
1
นาทีในการอ่าน