จิตเห็นไตรลักษณ์ในจิต จึงดับอวิชชา

จิตเห็นไตรลักษณ์ในจิต จึงดับอวิชชา

S64E11

Time index

[01:46] ปฏิบัติภาวนา | สีลานุสสติ

[06:14] เข้าใจทำ | เริ่มจากตั้งสติ จิตอยู่ตรงไหน

[14:01] ระงับการปรุงแต่งของจิต จึงเห็นจิต

[31:15] รักษาจิตได้ ด้วยการสร้างเหตุปัจจัย

[37:37] ปัญญาเกิด เพราะเห็นความไม่เที่ยง

[48:39] อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดับอวิชชาได้

‘จิต’ มีสติก็ตั้งขึ้นได้ พอเผลอสติก็หายไป ผ่องใสก็ได้กลับเศร้าหมองก็ได้ สงบระงับจากการปรุงแต่งเป็นอารมณ์อันเดียวก็ได้ ฟุ้งซ่านก็ได้ อ้าว! ให้จิตมันชิว ๆ นิ่งเย็นตลอดได้ไหม ไม่ได้! เพราะจิตอาศัยสติ รักษาศีลจิตก็เป็นสมาธิ เผลอสติไปตามภาพเสียงกลิ่นรส จิตก็คืบคลานไปตามการรับรู้ สมาธิก็หายไป 

เพราะจิตมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งกันมา จิตจึงมีความไม่เที่ยงของมันอยู่ตลอด เป็นของไม่ใช่ตัวตน เพราะขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น เห็นตามความเป็นจริงข้อนี้ เห็นด้วยปัญญา ‘อนัตตา’ เห็นด้วยปัญญา ‘อนิจจัง’ เห็นด้วยปัญญาในความไม่เที่ยง ‘ทุกขัง’ จะทำให้ความไม่รู้ คือ อวิชชา ว่าจิตมันเป็นของมันอย่างนี้ตลอดกาลช้านาน เข้าใจแบบนี้แล้ววิชชาเกิดอวิชชามันจะดับไปได้

141
1
นาทีในการอ่าน