ธรรมนุปัสสนา ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ธรรมนุปัสสนา ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

S64E10

Time index

[01:04] ธรรมนุปัสสนา ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

[05:40] พิจารณาเห็นธรรมในธรรม

[18:54] มัชฌิมาปฏิปทา

[24:52] อริยสัจสี่

[29:32] รอบ 3 อาการ 12

ธรรมะบทแรก ‘ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร’ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นปฐมเทศนากับภิกษุปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ท่านทรงสอนไว้อย่างไร

ใคร่ครวญธรรมในธรรมในคำสอนของ ‘พุทธะ’ ว่าอะไรคือหลักคำสอนที่มีความสำคัญสูงสุด เป็นความจริงอันประเสริฐ อะไรคือสิ่งที่แล่นไปดิ่งไปสุดโต่ง 2 อย่างที่ไม่ควรข้องแวะ อะไรคือขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติที่เป็นทางสายกลาง ที่เมื่อทำกิจแต่ละข้อ ๆ ใน ‘อริยสัจ’ ได้แล้ว จะมีความรู้ยิ่ง อยู่เหนือจากความทุกข์ทั้งมวลได้

95
1
นาทีในการอ่าน