สมาธิภาวนา

สมาธิภาวนา

S64E07

Time index

[00:50] ปฏิบัติภาวนา | จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

[08:06] เข้าใจทำ | สมาธิภาวนาสี่อย่าง

[08:16] เพื่อสติสัมปชัญญะ

[14:54] เพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม

[22:08] เพื่อการได้เฉพาะซึ่งญาณทัสสนะ

[26:54] เพื่อความสิ้นแห่งอาสวะ

[46:27] รูปแบบการปฏิบัติ 4 อย่าง เพื่อการบรรลุธรรม

สมาธิภาวนา 4 อย่างที่ไล่จากเพื่อสติสัมปชัญญะ เพื่อความสุขในภายในที่นี่เดี๋ยวนี้ เพื่อสมาธิที่สามารถปรับใช้แก้ปัญหาได้ด้วยไอเดียใหม่ ๆ หรือเพ่งไปเพื่ออิทธิวิธี ไปจนถึงเพื่อคลายความยึดถือให้สิ้นไป เพราะเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งต่าง ๆ โดยมีรูปแบบการปฏิบัติ 4 อย่างที่ไม่ว่าจะปฏิบัติแบบใดก็ตาม สมถะกับวิปัสสนาที่ไปด้วยกัน จึงจะทำให้ถึงความที่อาสวะเกิดขึ้นอีกไม่ได้

จะเข้าใจได้ “จิตเราสามารถฝึกได้” เริ่มจากการตั้งสติในที่นี้ด้วยการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

69
1
นาทีในการอ่าน