เหนือเพศสภาพ

Published on
Mon, 12/20/2021 - 05:14

Time index

[05:03] เพศทางเลือก “LGBTIQ” 

[08:23] พุทธภาษิตเรื่อง "ทรงประเสริฐกว่าสัตว์ที่มีเท้าและไม่มีเท้า"

[11:54] เหตุที่ทำให้เพศสภาพเปลี่ยนไป

[22:51] พระโสเรยยะ / คนสองเพศ

[36:55] ความเท่าเทียมกันของกามที่ละเอียด ดูที่ความดี

[47:43] โทษของกาม / เที่ยวกลางคืน / กามทำให้โลเล

[50:22] ระลึกถึงบุญที่เตือนสติให้ตั้งในศีลธรรม

[53:56] หลีกออกจากกาม “เนกขัมมะ”

หลายเรื่องในอดีตชาติที่ทำให้คนบางคนเคยเกิดเป็นหญิง แม้เแต่พระพุทธเจ้า พระอานนท์ ซึ่งประเด็นในที่นี้ คือ คนที่มีเพศสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากกำเนิด เขาเหล่านั้นจะมีความละเอียดละออในเรื่องของกามมาก ตามวิสัยที่เคยมีมา ทำให้มีความทุกข์ที่พ่วงตามกันมาได้มาก

แต่ความดีที่มี เป็นจุดที่สำคัญกว่า ฝึกปฏิบัติธรรมให้มาก ประพฤติอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ธรรมะย่อมรักษาคนที่ปฏิบัติธรรม จุดนี้จะทำให้เราพ้นจากกรรมนี้ มีจิตใจที่อยู่เหนือขึ้นไปกว่าชายและหญิง นำความสุขความเจริญมาให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้แน่นอน

51
1
นาทีในการอ่าน