ความหมายของชีวิต

Published on
Mon, 11/22/2021 - 04:53

Time index

[04:13] สมการชีวิต | เมื่อคิดจะฆ่าตัวตาย

[08:19] พุทธภาษิต | ทรงมีพระสุรเสียงดุจพรหม

[10:57] 1) เข้าใจเหตุปัจจัยแห่งความตาย

[15:34] 2) จะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างไรต่อไป

[20:30] ประเด็นคือการฆ่า ความตายไม่ใช่การแก้ปัญหา

[39:21] มองให้เห็นความจริง 2 ด้าน

[45:15] ใจไม่พิการ - chin up

[47:59] ปัญหาคือตัณหา ทางแก้คือให้อภัยและมีเมตตา

[51:09] สรุป | ดำรงชีวิตอยู่ให้อย่างมีค่ามีราคา

คิดว่าชีวิตไม่มีความหมาย ก็เลยจะจบชีวิตลง แต่ถ้าเห็นชีวิต ‘ตามความเป็นจริง’ สุขก็มีทุกข์ก็มี มีเหตุมีปัจจัยมา เข้าใจชีวิตอย่างถูกต้อง มันก็ทุกข์ไม่มาก แต่ถ้าเข้าใจคลาดเคลื่อนจากที่มันเป็น มันก็จะทุกข์มาก

“มองไปรอบ ๆ สิ ยังมีคนที่เขารักเราอยู่ไหม มีสิ แต่บางทีนึกไม่ถึง ตั้งสติไว้จะค่อย ๆ เห็น” เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต เป็นเครื่องเตือนสติเราทั้งสิ้น ชีวิตมันเป็น 2 ด้านอย่างนี้แหละ มีสุขมีทุกข์ เมื่อเข้าใจแล้ว ตัดสินใจเลยในการที่จะดำรงชีวิตให้มีคุณค่า ให้มีความอดทน ให้มีเมตตา มีการให้อภัย เอื้อเฟื้อเกื้อกูล เห็นตามความเป็นจริง ให้มีปัญญาให้เกิดขึ้นได้ เราใส่อะไรลงไปในชีวิต ชีวิตเราก็มีค่ามีราคาตามสิ่งนั้นขึ้นมา

ก่อนหน้า
ถัดไป
101
1
นาทีในการอ่าน