มันดีตรงที่ได้ทำดี

S64E32
Published on
Mon, 08/09/2021 - 04:30

Time index

[01:08] Q: โกหกด้วยเจตนาดี

[19:27] กายกรรม วจีกรรมเกิดขึ้น ส่วนแห่งบาปจึงมี

[24:59] Q: หลักธรรมการครองคู่

[30:43] ฝึกจิตให้อดทน

[40:05] Q: ทำงานแทบตาย เจ้านายไม่เห็นค่า

[46:20] ทำดีได้ดี ดีชั่วมีผล

[52:07] อยู่ร่วมกันด้วยสังคหวัตถุ 4

โลกกับธรรมต้องไปด้วยกัน ถ้าแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง บางทีก็หลงทาง ไม่ว่าจะในครอบครัวพ่อแม่ สามีภรรยา การทำงานการเรียน ที่ถ้ารู้จักแยกแยะ กุศลทำอกุศลไม่ทำ และสุขทุกข์ก็ส่วนหนึ่ง เข้าใจมัน ก็จะอยู่ในโลกได้อย่างสบายใจ

‘กาย วาจา ใจ’ ต้องรักษา ประคับประคองให้มีความบริสุทธิ์ ฝึกจิตฝึกใจให้อดทนไม่หงุดหงิด ‘มันจะไม่ดีกว่าหรือ ถ้าเราสามารถทำสิ่งที่ชอบก็ได้ สิ่งที่ไม่ชอบก็ได้’ ถ้าทำด้วยเจตนาที่ดีเต็มความสามารถ นี้คือ ความดีของเราแล้ว ความดีอยู่ตรงนี้แค่นี้ คนอื่นจะเห็นหรือไม่เห็น ยังไงความดีก็อยู่ที่ตัวเรา ‘คนดีอยู่ที่ไหนก็ดี’ ไม่ต้องไปคาดหวัง และขึ้นลงตามอารมณ์ของคนอื่น

64
1
นาทีในการอ่าน