ปรับจิตเชื่อมใจต่อสัมพันธ์

ปรับจิตเชื่อมใจต่อสัมพันธ์

S64E31
Published on
Mon, 08/02/2021 - 05:33

Time index

[03:13] ไต่ตามทาง | ปรับความสัมพันธ์ ด้วยสัมมาวาจา

[14:16] เถระภาษิต เรื่องทางสูงสุดเพื่อหยุดบาป

[16:09] ปรับตัวแปรฯ | ปรับจิตเชื่อมใจ

[18:18] เข้าใจในสภาวะจิตตน

[22:17] สำคัญต้องตั้งอยู่ในกุศลธรรม

[26:54] จิตใจที่อ่อนเหมาะ

[36:54] กระบวนการปรับจิตใจใน 6 ขั้นตอน

[51:49] จบลงที่ความรักความเมตตา

ไม่ได้จะเอาว่าคนนั้นถูกคนนี้ผิด แต่สิ่งที่จะเอา คือ ความที่จิตใจของทั้งสองฝ่าย ตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้ มีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะ ไม่เศร้าหมอง นั่นคือ สัมมา นั่นคือ ถูก 

“จิตใจของคนเราไม่เหมือนกัน จากจิตใจของเราที่ไม่ดี ให้ดีขึ้นแล้ว จากจิตใจของเขาที่ไม่ดี จะเปลี่ยนแปลงให้ดีได้ อาจจะใช้เวลา” กระบวนการสื่อสารความจริง (Total Truth Process) ที่จะปรับเชื่อมจิตใจของทั้งสองฝ่าย จิตใจของเรา เราปรับเอง แต่จิตใจของเขา เราจะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เริ่มอย่างไร

68
1
นาทีในการอ่าน