อยู่อย่างไม่ทุกข์

อยู่อย่างไม่ทุกข์

S64E11
Published on
Mon, 03/15/2021 - 06:44

Time index

[02:57] เห็นทางธรรม | เมื่อคนขี้บ่นปฏิบัติธรรม

[15:23] ปรับฯ แก้สมการ | ป่วยเป็นโรคร้ายแรง

[18:04] ธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ 4 ประการ

[21:22] อุบายเครื่องนำออกจากเวทนา

[32:34] 5 ฐานะที่ใคร ๆ ในโลกไม่พึงได้

[34:30] พ้นจากทุกข์ในสังสารวัฎฏะ ด้วยวิหารธรรม

[35:26] ปรับฯ แก้สมการ | ทุกข์จากการพลัดพรากคนที่รัก

[49:29] อะนะมะตะคะปริยาย | ยอมรับได้ อยู่ให้เป็น เห็นด้วยปัญญา

“ควรแล้วไหมที่เราจะพ้นจากวัฏฏะ พ้นจากสังสารวัฏ พ้นจากการเกิดอีก” 

ปรับตัวแปรแก้สมการใน 2 ประเด็น กรณีที่ป่วยเอง หรือคนที่เรารักป่วยด้วยโรคร้ายแรงใกล้จะตาย (Terminal Illness) และกรณีที่คนที่รักตายแบบกะทันหันโดยที่ไม่ได้เตรียมใจ อุบายอะไรที่จะไม่ให้ทุกขเวทนาครอบงำจิตใจ  ‘ความตาย’ เราไม่ได้ คนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกัน สิ่งที่ต้องทำ คือ ทำความเข้าใจ ยอมรับมัน อยู่กับความโศก อยู่กับการสูญเสีย อยู่กับความไม่เที่ยง อยู่กับความเป็นอนัตตา อยู่กับความทุกข์ ให้มันได้

165
1
นาทีในการอ่าน