วัคซีนใจ

วัคซีนใจ

S64E10
Published on
Mon, 03/08/2021 - 06:11

Time index

[02:40] วัคซีนใจ

[09:41] นิด้าโพลล์ | การรับรู้ข้อมูลมาฆบูชา

[18:05] อานิสงส์การเวียนเทียนออนไลน์

[26:19] ปฏิบัติธรรมแต่เพ่งเล็งผู้อื่น

[39:51] รายการพิเศษทาง Clubhouse 

[42:47] อันตรายที่มากับเทคโนโลยี

[47:37] ตัณฑุลนาฬิชาดก ว่าด้วยราคาข้าวสาร

‘Index ที่อยู่เป็นสุข’ มีธรรมะมากขึ้น มีความทุกข์ลดลง ไม่ใช่ดูเฉพาะเศรษฐกิจ GDP รายได้หรือหนี้สิน แต่จิตใจของเรามีความสุขความสงบไหม ดัชนี้เหล่านี้ ต้องพัฒนาต่อไป 

ฟังเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ใหม่ ๆ ‘Clubhouse’ การใช้เทคโนโลยีในโลกเสมือนให้เป็นประโยชน์ ที่สำคัญคือจิตใจของเราตั้งไว้อย่างไร เมื่อมีสิ่งกระทบต่าง ๆ มียา คือ มรรคแปดที่จะมากำจัดหรือป้องกันตัณหาอวิชชาที่เปรียบเหมือนเชื้อไวรัส ที่อยู่ในร่างกาย คือ ขันธ์ห้า

ทุกวัน 365 วันไม่ใช่แค่วันพระ ที่ถ้าระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า ทำความดีตลอด คิดดีพูดดีทำดี รู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ กตัญญูกตเวทีกับพ่อแม่ แผ่เมตตาให้คนอื่นทุกวัน ๆ ให้จิตใจสูงมีคุณธรรม อันนี้ดีมาก ถือว่าศาสนาอยู่ในใจอยู่ทุกที่อยู่ทุกวัน 

71
1
นาทีในการอ่าน