ฝึกจนชำนาญในอารมณ์ตน

ฝึกจนชำนาญในอารมณ์ตน

S64E05
Published on
Mon, 02/01/2021 - 04:04

Time index

[04:46] เห็นทางธรรม | พ่อลูกปรับหากันด้วยความรักความเข้าใจ

[16:12] ปรับตัวแปรแก้สมการ | พัฒนา 3 ตัวแปร

[20:36] mastering | อารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง

[29:49] mastering | การเงินการงาน

[33:58] การจ่ายทรัพย์ 4 หน้าที่

[39:36] การใช้ของหรู ๆ  

[40:48] ระวังอบายมุข

[41:57] ขยันในหน้าที่การงาน

[44:30] อย่าสับสนสิ่งเหล่านี้ 

[50:49] mastering | คนรอบข้าง

ทำงานอย่าหวังเอาเงิน หมายถึงให้หวังเอางาน ทำงานถ้าเราหวังเงิน เงินจะใช้เราทันที ทั้ง ๆ ที่ตัวเองไม่มี เราจะตกเป็นทาสของเงินทันที แต่วิธีที่ถูกต้อง จะให้เราเก่งเรื่องการเงินขึ้นมาได้ ทำงานอย่าหวังเอามัน แต่ทำงานต้องหวังเอางาน ทำงานอย่าหวังเอาเงิน 

งาน คือ ความสุข เงินทองชื่อเสียงไม่ได้จะเป็นตัววัดความสำเร็จ เพราะความสำเร็จมันอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกของเรา เป็นเรื่องของความรู้สึกล้วน ๆ การงานเราต้องทำให้ดีที่สุด อย่าสับสนความเพียรกับความอยาก เพราะความอยากก็เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก ถ้าเราฉลาดในเรื่องความรู้สึกของตัวเราเอง จะทำให้เราปรับเรื่องความอยากและความเครียดไปได้ทันที 

เปลี่ยนจากความโกรธความเกลียดความกลัวความเสียใจ เป็นเมตตาเป็นอุเบกขา มันต้องเป็นอย่างนั้น สุดท้ายเอาสูงสุดที่ว่า ปรับเปลี่ยนอารมณ์ของเราเหมือนขยะที่ผ่านกระบวนการแล้วไปสุดท้ายที่ฝังบ้างเผาบ้าง ไม่ได้มากองอยู่ที่หน้าบ้านของเรา

156
1
นาทีในการอ่าน