สร้างระบบสู่เป้าหมายชีวิต

สร้างระบบสู่เป้าหมายชีวิต

S64E03
Published on
Mon, 01/18/2021 - 05:54

Time index

[04:28] เห็นทางธรรม | ครอบครัวดีเพราะมีธรรมะ

[13:46] ปรับตัวแปรแก้สมการ | การตั้งเป้าหมายในชีวิต และระบบ/วิธีการ

[17:50] ถ้ามีแต่ความอยากในเป้าหมาย เราจะติดกับดักได้

[21:54] ระบบคือปฏิปทา คืออริยสัจสี่

[24:16] วิธีสร้างระบบของตนเอง

[26:32] ปรับระบบ/เส้นทางให้ตรงกับจุดหมายเสมอ (Course Correction)

[37:28] ความอยากไม่ใช่ความเพียร ความเพียรไม่เหมือนความอยาก

[39:56] กำลังตัวเร่งที่ทำให้ถึงจุดหมายเร็วขึ้น | กำลังของพระเสขะ (ศรัทธา หิริ โอตัปปะ วิริยะ ปัญญา)

[49:45] แก้ความเบื่อ/ฟุ้งซ่าน | ด้วยการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์

[52:44] สร้างสมดุลให้ชีวิต | ตั้งเป้าหมายให้ครบถ้วน ทำตามระบบให้ถูกต้อง

ในช่วงของต้นปีใหม่ อยากให้ทบทวน ตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ดีด้วยระบบที่ถูกต้อง ตามกระบวนการอริยสัจสี่ ตามกระบวนการของมรรคแปด การทำการปฏิบัติที่สอดแทรกมรรคแปดเข้าไป ด้วยกำลังของพระเสขะ ไม่ว่าเป้าหมายอะไรที่ตั้งไว้ในชีวิตประจำวัน สามารถที่จะให้เราเดินตามทางมรรคแปด การงานนั้นก็ทำให้เข้าสู่นิพพานตามทางนี้มรรคแปดด้วย ไปตามทางการงานด้วย เราจะมีความสบายใจมาก ๆ 

ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง เป้าหมายที่ตั้งไว้ ต้องให้ครบถ้วนทุก ๆ ด้านของชีวิต กระบวนการจะเป็นอย่างไร ระบบหรือปฏิปทาจะปรับเปลี่ยนอย่างไร ทุกสัปดาห์ทุกวัน ๆ ใคร่ครวญพิจารณา จะทำให้ปีนี้จะเป็นปีที่ประสบความสำเร็จของเราได้ จะเป็นปีที่ไปตามทางไปสู่เป้าหมายได้

 

 

108
1
นาทีในการอ่าน