จูฬวรรค ข้อที่ 41-51

S05E07

Time index

[03:20] จูฬวรรค หมวดว่าเรื่องเล็กน้อย

[06:25] สัมมุขีภาวนาสูตร ว่าด้วยความพร้อมแห่งธรรม

[18:32] ติฐานสูตร ว่าด้วยฐานะที่เป็นเหตุให้ทราบผู้มีศรัทธา

[28:13] อัตถวสสูตร ว่าด้วยอำนาจประโยชน์

[34:21] กถาปวัตติสูตร ว่าด้วยเหตุให้การสนทนาดำเนินไปได้

[38:34] ปัณฑิตสูตร ว่าด้วยกรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้

[41:05] สีลวันตสูตร ว่าด้วยบรรพชิตผู้มีศีล

[43:24] สังขตลักขณสูตร ว่าด้วยลักษณะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง และอสังขตลักขณสูตร ว่าด้วยลักษณะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง

[47:32] ปัพพตราชสูตร ว่าด้วยขุนเขาหิมพานต์

[49:25] อาตัปปกรณียสูตร ว่าด้วยเหตุให้ทำความเพียร

[53:01] มหาโจรสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของมหาโจร

จบบริบรูณ์ปฐมปัณณาสก์ ในติกนิบาต วรรคสุดท้าย คือ จูฬวรรคหมวดว่าด้วยเรื่องเล็กน้อย ตั้งแต่ข้อที่ 41-51 มีรายละเอียดที่น่าสนใจหลายประเด็น เช่น ในปัพพตราชสูตรที่เปรียบเทียบต้นไม้กับผลที่จะได้รับเมื่อชนนั้นอาศัยในพ่อบ้านที่มีศรัทธา ศีล ปัญญา ดั่งในพระสูตร ดังนี้

"ภูเขาหินมีอยู่ในป่าใหญ่
หมู่ไม้เหล่านั้นอาศัยภูเขานั้น
เจริญงอกงามเติบโตในป่า แม้ฉันใด
บุตร ภรรยา พวกพ้อง อำมาตย์ หมู่ญาติ
และชนผู้อาศัยเขาเลี้ยงชีพ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
อาศัยพ่อบ้านผู้มีศรัทธา สมบูรณ์ด้วยศีล
ย่อมงอกงามในโลกนี้
ชนผู้มีปัญญาเห็นแจ้ง เห็นศีล
จาคะ(ความเสียสละ) และสุจริต(ความประพฤติดี)
ของพ่อบ้านผู้มีศีลนั้นแล้วย่อมทำตาม
บุคคลประพฤติธรรมซึ่งเป็นทางนำสัตว์ไปสู่สุคติ
ย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้สมปรารถนา
ย่อมบันเทิงในเทวโลก"

จูฬวรรค ข้อที่ 41-51
60
1
นาทีในการอ่าน