ปัญหาที่ภิกษุทูลถาม

ปัญหาที่ภิกษุทูลถาม

S02E48

Time index

[04:26] เรื่อง ปัญหาที่ภิกษุทูลถาม

[20:25] เรื่อง ภิกษุฉัพพัคคีย์

[29:00] เรื่อง พระวักกลิเถระ

[38:00] เรื่อง อุปกาชีวก

[45:00] เรื่อง กุมาริกากินไข่ไก่

นิทานธรรมบทในวันนี้ มีมาทั้งหมด 5 เรื่องด้วยกัน เริ่มตั้งแต่เรื่องของอุบาสก-อุบาสิกาคู่หนึ่งที่บรรลุอรหันตผลได้ในเพศฆราวาสนี้เลย ท่านทั้งสองเมื่อพบพระพุทธเจ้าแต่กลับเรียกพระองค์ว่าลูก

ยังมีเรื่องของภิกษุฉัพพัคคีย์ที่เป็นต้นบทของพระวินัย เรื่องพระวักกลิเถระผู้ติดในรูปโฉมสรีระของพระพุทธเจ้า เรื่องอุปกาชีวกที่ได้พบพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกหลังการตรัสรู้แต่ก็ไม่มีศรัทธาในพระองค์ และสุดท้ายเป็นเรื่องของแม่ไก่ที่ผูกอาฆาตในเด็กหญิง เพราะได้กินไข่ไก่ของตนไป ขอเชิญรับฟัง

นิทานพรรณนา
127
1
นาทีในการอ่าน