กุณาลชาดก ตอนที่ 4

กุณาลชาดก ตอนที่ 4

S02E47

Time index

[03:36] เหตุต้นความเดิม

[05:32] เรื่อง นางปัญจปาปี

[39:01] เรื่อง นางปิงคิยานี

[42:23] สรุปเนื้อความทั้งหมดในกุณาลชาดก

[50:58] พญาแร้งอานนท์กล่าวโทษของกาม

[52:52] นารทะฤาษีได้กล่าวธรรม

[54:19] สรุปคำสอนในเรื่องโทษของกาม

วันนี้เป็นตอนสุดท้ายของกุณาลชาดก ที่นกดุเหว่าโพธิสัตว์จะได้เล่าย้อนต่อเนื่องไปในอดีตชาติ ในวันนี้ก็มีมา 2 เรื่องด้วยกันคือ เรื่อง นางปัญจปาปี และนางปิงคิยานี โดยมีใจความสำคัญเพื่อชี้ให้เห็นถึงโทษของกาม ที่ถ้าเมื่อเรามีความยินดีในกามแล้ว ความทุกข์ย่อมจะเป็นผลที่พึงหวังได้อย่างแน่นอน ในช่วงท้ายก็ยังมีบทสรุปโทษของกาม และอานิสงค์ของศีลเพิ่มเติมให้อีกด้วย

นิทานพรรณนา
119
1
นาทีในการอ่าน