กุณาลชาดก ตอนที่ 2

กุณาลชาดก ตอนที่ ๒

S02E45

Time index

[04:01] ความเดิมจากตอนที่แล้ว

[06:51] เรื่อง นางกัณหา 3 พ่อ 5 ผัว

[27:51] เรื่อง ปัญจตปาวี

[42:23] เรื่อง นางกากีในกากวันตีชาดก

[01:05:44] โทษของกาม

สัปดาห์นี้เป็นตอนที่ 2 ของกุณาลชาดก ที่นกดุเหว่าโพธิสัตว์จะได้เล่าย้อนต่อเนื่องไปในอดีตชาติ เล่ามาในหลายเรื่องด้วยกันคือ เรื่องนางกัณหา 3 พ่อ 5 ผัว เรื่องปัญจตปาวี และเรื่องนางกากีในกากวันตีชาดก โดยมีใจความสำคัญเพื่อชี้ให้เห็นถึงโทษของกาม ที่ถ้าเมื่อเรามีความยินดีในกามแล้ว ความทุกข์ย่อมจะเป็นผลที่พึงหวังได้อย่างแน่นอน

นิทานพรรณนา
114
1
นาทีในการอ่าน