เรื่องของกรรม

S02E47

Time index

[06:43] เรื่องของกรรม

[07:17] เรื่องพระเจ้าทุฎฐคามณีอภัย

[25:09] คิชฌชาดก

[28:47] อินทสมานโคตรชาดก

[37:53] อภิณหชาดก ว่าด้วยการเห็นกันบ่อย ๆ

[41:32] พระองค์เล่าเรื่องช้างกับสุนัขให้ฟัง

   นิทานพรรณนาในวันนี้เป็นเรื่องของกรรม กรรมในลักษณะเป็นรูปแบบ เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในจุดหนึ่ง มีทั้งผลของการให้ทาน ผลจากความประมาท จะไปถึงผลของการที่เป็นผู้ว่ายาก ซึ่งจะมาในทั้งพระสูตรเรื่องนิทานสูตรและนิทานชาดกอีกหลายเรื่องด้วยกัน ขอเชิญรับฟัง

นิทานพรรณนา
84
1
นาทีในการอ่าน