นฬกปานสูตร และปุตตะมังสะ

นฬกปานสูตร และปุตตะมังสะ

S09E62

Time index

[02:22] นฬกปานสูตร | กุลบุตรผู้มีชื่อเสียงออกบวช

[09:26] ว่าด้วยเรื่องอาสวะ 

[14:18] ความอยู่ผาสุกของภิกษุ | ภิกษุณี 

[23:29] ความอยู่ผาสุกของอุบาสก | อุบาสิกา 

[32:01] ปุตตะมังสะ อาหาร 4

[45:20] อาหารสูตร 

เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ หมู่บ้านนฬกปานะ พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ถึงการบรรลุธรรมของเหล่าภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา จุดประสงค์เพื่อให้คนที่ได้ยินได้ฟังถึงบุคคลที่เขารู้จัก เคยร่วมพูดคุย คบหาสมาคม จะสามารถรู้ถึงศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ และปัญญาของบุคคลต่าง ๆ เหล่านั้น ทำให้น้อมจิตไปเพื่อศรัทธา เป็นต้น ทำให้มีความอยู่อย่างผาสุกได้ 

ในธรรมวินัยนี้ มีคุณวิเศษ มีสิ่งที่อัศจรรย์ใจ ให้กับบุคคลที่ประพฤติ ปฏิบัติตามไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด ๆ ให้ได้รู้ซึ้งถึงข้างในจิตใจได้  และยังได้เพิ่มเติมเรื่องราว อาหาร 4 อย่าง และอุปมาที่เกี่ยวกับเรื่องอาหาร

60
1
นาทีในการอ่าน