มาลุงกยสูตร และทิฐิครั้งพุทธกาล

มาลุงกยสูตร และทิฐิครั้งพุทธกาล

S09E60

Time index

[00:00] เริ่ม
[05:24] จูฬมาลุงกยสูตร เหตุแห่งอัพยากตปัญหา 10 ประการ
[12:19] ปัญหา 10 ประการที่ไม่ตอบ
[21:51] ปัญหาที่ทรงตอบ
[24:14] ปฏิจจคืออริยสัจ 4
[30:39] มหามาลุงกยสูตร โอรัมภาคิยสังโยชน์ 5
[36:16] อุบายเครื่องละสังโยชน์
[41:58] มรรคปฏิปทาเครื่องละสังโยชน์
[45:55] รูปฌาน 4
[50:28] อรูปฌาน
[55:43] อินทรีย์ต่างกัน

".. ปัญหาอะไรเล่าที่เราตอบ คือ ปัญหาที่ว่า ‘นี้คือทุกข์ นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์ นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์ และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์’ นี้เป็นปัญหาที่เราตอบ เพราะเหตุว่า..ปัญหาเหล่านั้น มีประโยชน์ เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ ความคลายกำหนัด ความดับ ความระงับ ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อมและนิพพาน เพราะเหตุนั้น เราจึงตอบปัญหาเหล่านั้น..”

สองพระสูตรที่เกี่ยวกับท่านพระมาลุงกยบุตร ที่พระพุทธเจ้าเทศน์โปรดไว้ โดยจูฬมาลุงกยสูตร เป็นเรื่องที่ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับปัญหา 10 ประการ ซึ่งเป็นทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าไม่ตอบไม่พยากรณ์ เพราะไม่ได้จะทำให้พ้นจากความทุกข์ได้ ส่วนในมหามาลุงกยสูตร เกี่ยวกับเครื่องร้อยรัดหรือสังโยชน์เบื้องต่ำ 5 อย่างที่เป็นเครื่องยึดจิตของเราให้ติดอยู่ในภพ ฟังแล้วจะพอเข้าใจได้ถึงสังโยชน์ เหตุเกิดให้เกิดสังโยชน์ การที่จะละสังโยชน์และข้อปฏิบัติที่จะให้ถึงการละสังโยชน์นั้นได้

157
1
นาทีในการอ่าน