สัลเลขสูตร และวัตถูปมสูตร

สัลเลขสูตร และวัตถูปมสูตร

Time index

[03:29] สัลเลขสูตร

[05:29] รูป/อรูปฌาน 4

[12:10] ว่าด้วยธรรมเครื่องขัดเกลา

[19:16] จิตตุปบาท

[20:10] ว่าด้วยทางหลีกเลี่ยงความชั่ว

[26:39] ธรรมนำบุคคลไปสู่ความเจริญ

[27:26] อุบายเพื่อความดับสนิท

[36:21] ปฏิจจะ | ธรรม 3 ประการ

[40:08] วัตถูปมสูตร

สัลเลขสูตร ว่าด้วยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส กล่าวถึงอุปกิเลสอยู่หลายนัย โดยนำมาจากวัตถูปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยผ้า ที่เปรียบกับการนำผ้าที่สกปรก มาซักล้างให้สะอาดได้ เหมือนการทำความสะอาดจิตของเรา ที่นัยแห่งจิตน้อมไปทางไหน จิตของเราจะน้อมไปทางนั้น ทางไม่ดีมีตรงไหน จะหลีกเลี่ยงจากความไม่ดีจากความชั่วได้ มีช่องทางหลีกเลี่ยงได้อยู่ มีความชั่วทางไหน ทางที่จะนำไปสู่ความดี เป็นกุศลธรรม ให้ถึงความดับเย็น ให้ถึงความเจริญมีอยู่ทางหนึ่งเสมอ ทางนี้คือทางที่ประกอบด้วยองค์อันประเสริฐ 8 อย่างนั่นเอง 

ทั้ง 2 พระสูตร มีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน ในส่วนที่เป็นอกุศลธรรม ที่แยกแยะแจกแจงไว้ ตามนัยของการขูดเกลาบ้างตามนัยของการทำความสะอาดบ้าง เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งเมื่อเห็นตัวอย่างของการทำไม่ดี สิ่งนั้นสามารถนำมาพิจารณาใคร่ครวญโยนิโส จะทำความดีให้เกิดขึ้นได้

124
1
นาทีในการอ่าน