ปฏิจจสมุปบาท ธรรมที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้น

ปฏิจจสมุปบาท ธรรมที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้น

S09E54

Time index

[01:44] สิ่งที่เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท

[14:08] ปฏิจจสมุปปันธรรม

[24:04] ยึดกายดีกว่ายึดจิต

[32:02] การขึ้นลงของน้ำทะเล

[35:35] อาหารสี่อย่าง

[43:23] ปฏิจจ คือ อริยสัจสี่

[49:48] การก้าวลงสู่ครรภ์

[55:33] การจับวาง

[58:57] ธรรม 3 ประการ หลายชุด

[01:02:40] ความแตกต่างของปุถุชนกับอริยาสาวกในเวทนา

"ปฏิจจสมุปบาท" ธรรมที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้น ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามิใช่ของง่าย มีรายละเอียดที่ควรศึกษาอย่างยิ่ง เราจะเห็นความเกี่ยวเนื่องกันของสิ่งต่าง ๆ ทั้งสายเกิดและสายดับ อิทัปปัจจยตา การอุปมาอุปไมย ทำไมอริยสัจ 4 คือ ปฏิจจสมุปบาท ตลอดจนความแตกต่างของปุถุชนกับอริยสาวก 

"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! อะไรเล่า ที่เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท! ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เพราะมีอวิชชา เป็นปัจจัย จึงมี สังขารทั้งหลาย. เพราะมีสังขาร เป็นปัจจัย จึงมี วิญญาณ; เพราะมีวิญญาณ เป็นปัจจัย จึงมี นามรูป; เพราะมีนามรูป เป็นปัจจัย จึงมี สฬายตนะ; เพราะมีสฬายตนะ เป็นปัจจัย จึงมี ผัสสะ; เพราะมีผัสสะ เป็นปัจจัย จึงมี เวทนา; เพราะมีเวทนา เป็นปัจจัย จึงมี ตัณหา; เพราะมีตัณหา เป็นปัจจัย จึงมี อุปาทาน; เพราะมีอุปาทาน เป็นปัจจัย จึงมี ภพ; เพราะมีภพ เป็นปัจจัย จึงมี ชาติ; เพราะมีชาติ เป็นปัจจัย, ชรามรณะ โสกะปริเวทะทุกขะโทมนัส อุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน  ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้."

 

507
1
นาทีในการอ่าน