เนกขัมมะ การหลีกออกจากกาม

เนกขัมมะ การหลีกออกจากกาม

S08E59

Time index

[00:01] เจริญพุทธานุสสติ | พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ ทรงดำริออกจากกาม

[08:00] เริ่มใต้ร่มโพธิบท | เนกขัมมะ การหลีกออกจากกาม

[12:16] เนกขัมมะคือทางสายกลาง | อุปมาเปรียบเหมือนไม้ 3 ชิ้น

[24:16] ความสุขจากกามเทียบกับเนกขัมมะ

[26:59] ฌาน 1

[28:54] ทุกข์ของสมาธิ | มันไม่เที่ยง 

[31:51] อานิสงส์ของเนกขัมมะ | ดับโทษของกามได้ ความสงบระงับ และสัมโพธิ ความรู้ยิ่งรู้พร้อม

[36:37] โยนิโสมนสิการ | เนกขัมมะสังกัปปะ

[40:10] รู้ว่าเป็นทาง แต่ทำไมจิตยังไม่แล่นไป  | เพราะยังเห็นโทษของกามไม่มากพอ และอานิสงส์ของการหลีกออกจากกามก็ยังไม่เคยรู้รสเลย

[49:46] ฌาน 2 และฌาน 3

[51:52] ฌาน 4

[54:12] ความดำริความคิดนึกที่จะออกจากกาม

[59:18] สรุป

เนกขัมมะ หนึ่งในอนุปุพพิกถา คือ ทางสายกลาง คือ ฌานสมาธิในขั้นต่าง ๆ ประเด็นคือ การดำริคิดนึกจะหลีกออกจากกามหรือเนกขัมมะสังกัปปะ กับการหลีกออกจากกามหรือเนกขัมมะ ไม่เหมือนกันทีเดียว แค่ตั้งจิตไว้ว่าจะต้องทำสมาธิบ้าง ได้มากบ้างน้อยบ้างฟุ้งซ่านบ้าง ยังไม่ได้สมาธิเต็มที่ แค่อยากจะทำนี่ดีมากแล้ว 

..รู้อยู่ว่าเนกขัมมะเป็นทางไปสู่ความสำเร็จ รู้อยู่ว่ามรรคแปดทำให้ไปสู่นิพพานพ้นจากความทุกข์ได้ แต่จิตทำไมไม่แล่นไป ฝึกสิ ทำให้มาก คือ ใคร่ครวญโดยแยบคาย ให้เห็นโทษของกามมีมาก แต่โทษของเนกขัมมะมีน้อย ประโยชน์ของมันมากจริง ๆ ทั้งเป็นความสงบระงับเย็น ความที่จะดับโทษของกามได้ และยังเป็นไปเพื่อสัมโพธิ                               

..มาตามทางให้ถูกใช้ปัญญาเป็นยาใส่ไปในจิตใจของเรา ร่างกายมีแต่จะเสื่อม คิดจะพึ่งหมอพึ่งยา ร่างกายมันมีวันหมดอายุ แล้วคุณจะพึ่งอะไร การหลีกออกจากกาม หรือเนกขัมมะเท่านั้นจะเป็นทางออกเป็นที่พึ่งเดียวของเรา..

168
1
นาทีในการอ่าน