กามาทีนวกถา โทษของกาม

กามาทีนวกถา โทษของกาม

S08E58

Time index

[00:39] เจริญภาวนา “พิจารณาอาทีนวสัญญา”

[10:14] เริ่มช่วงใต้ร่มโพธิบท

[14:11] ความหมายของกามอาทีนวะ

[18:01] กามวัตถุ / กิเลสกาม

[24:59] กามมีโทษอย่างไร

[35:22] กามเป็นเหยื่อล่อ เป็นมายา เป็นของลวง

[43:54] เป็นเหตุให้ทำความชั่ว

[48:31] เป็นเหตุให้เบียดเบียนกัน

[54:48] ชื่อของกาม

[57:11] สรุป

“กาม” คือ ความกำหนัดยินดีพอใจที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเรา วัตถุภายนอกที่วิจิตรพิสดารเลิศหรูดูดี นั่นไม่ใช่กาม นั่นเรียกว่ากามวัตถุ แต่ความเพลิดความพอใจความยินดีในกามวัตถุนั้นเรียกว่ากาม เราจะเห็นคุณของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ต้องเห็นโทษของมันด้วย เห็นทั้งข้อดีข้อเสีย แบบนี้จึงจะมีความรอบคอบมีความรัดกุม มีไหวพริบ มีปฏิภาณ มีปัญญา มีโยนิโสมนสิการ อะไรที่จะดีโดยส่วนเดียวไม่มี จะรู้ว่า “โทษของกาม” หนึ่งในอนุปุพพิกถา คือ สิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงไปตามลำดับเป็นอย่างไร มีโทษอย่างไร กามที่มันยึดโยงเราทุกทางเป็นอย่างไร 

“..กามเปรียบกับเขียงสับเนื้อ เปรียบกับท่อนกระดูก เปรียบชิ้นเนื้อที่นกคาบไป เปรียบกับคบเพลิงหญ้า เปรียบกับหลุมถ่านเพลิง เปรียบด้วยของในความฝัน เปรียบเหมือนของยืมเขามา เปรียบกับผลไม้บนต้น เปรียบกับรูรั่วของเรือ เปรียบด้วยคลื่น..”

134
1
นาทีในการอ่าน