สัคคกถา เรื่องของสวรรค์

สัคคกถา เรื่องของสวรรค์

S08E57

Time index

[00:26] เจริญเทวตานุสสติ

[06:28] เกริ่นนำเข้าเรื่องของสวรรค์ สัคคกถา

[09:02] ความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิ

[19:20] เปรียบเทียบกับความสุขของเทวดา

[24:48] อายุของเทวดา

[29:57] ความทุกข์ของเทวดา

[35:12] การตายของเทวดา

[41:01] คุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดา และเทวตานุสสติ

[45:05] เปรียบเทียบการปฏิบัติธรรมของมนุษย์กับเทวดา

[49:26] เทวดาที่เป็นมารมีมิจฉาทิฏฐิ

[53:54] สรุป

เรื่องสวรรค์ หนึ่งในอนุปุพพิกถา ธรรมที่แสดงไปตามลำดับ ที่ที่มีความสุขมากกว่าโลกมนุษย์มาก ๆ ที่เมื่อได้ฟังเอพิโสดนี้แล้ว จะมีความเข้าใจว่า สวรรค์เป็นแบบนี้ เหตุปัจจัยที่จะทำให้ไปเป็นเทวดาเป็นแบบนี้ ไม่ได้ยาก! ให้ทาน รักษาศีล เจริญเทวตานุสสติ ทำจิตให้เลื่อมใส และการทำบุญในเนื้อนาบุญ ทำน้อยได้มากยิ่งทำมากยิ่งได้มากขึ้นไปอีก 

ที่สำคัญความเป็นเทวดา สามารถเป็นได้ตั้งแต่เป็นมนุษย์โลกนี้ ด้วยคุณธรรม มีศีล มีจาคะ มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ก็เป็นเทวดาเดินดิน อยู่บนพื้นดิน มีความสุขเกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ต่อให้เทวดาและภพหน้าไม่มีจริง หรือถ้าเทวดาและภพหน้ามีจริง ความสุขของเทวดาบนสวรรค์นั้น ก็เทียบไม่ได้เพียงส่วนเสี้ยวของภูเขาหิมาลัยกับหินก้อนเท่าฝ่ามือที่เป็นความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิ ฟังแล้วให้มีความมั่นใจว่า ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า มีสวรรค์เป็นที่ไปและที่สูงกว่านั้นยังมีอีก

140
1
นาทีในการอ่าน