ทานกถา เรื่องของทาน

ทานกถา เรื่องของทาน

Time index

[00:31] เจริญจาคานุสสติ

[05:40] เริ่มใต้ร่มโพธิบท

[09:47] ทานอนุปุพพิกถา

[11:31] จาคะ / สงเคราะห์ เปรียบเทียบส่วนต่างกับทาน

[21:39] ลาภานุตตริยะ (อนุตตริยะ 6)

[29:18] เงื่อนไขของบุญมากหรือน้อย | ผู้รับ และผู้ให้

[34:27] อุปมาด้วยการปลูกข้าว

[39:57] การให้ 3 อย่าง

[45:25] เหตุปัจจัยเป็นเครื่องให้ทาน 7 ขั้น

[54:40] สรุป

‘ทาน’ คือ การให้ หนึ่งในอนุปุพพิกถา คือ ธรรมะที่แสดงไปตามลำดับ เพื่อชี้แนวแห่งโลกุตระ

‘ทาน’ ที่เมื่อสละออก ซึ่งสิ่งของภายนอก ความตระหนี่อยู่ตรงไหน ละที่ตรงนั้น ความตระหนี่ความหวงกั้นหายไปเกิดบุญทันที

‘ทาน’ ยิ่งให้ยิ่งได้ การได้คือลาภะ ให้ ‘ทาน’ คือละความตระหนี่ จิตจึงเบา ความเบาคือผล ผลคือการได้ลาภะคือบุญ ผลคือความสุข บุญคือชื่อของความสุข 

‘ทาน’ ให้โดยไม่กระทบตนไม่กระทบคนอื่น มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน ให้ทานอันควร ให้โดยเคารพ ให้โดยศรัทธา นี่จึงเป็นลักษณะของสัตบุรุษที่ให้ทาน 

‘ทาน’ คือ การให้เพื่อหวังบุญ ให้อย่างไรจึงมีอานิสงส์มาก ไม่เศร้าหมอง และการให้ทานอย่างไรที่เหนือกว่าสิ่งของทั้งปวง เป็นการให้ทานขั้นสูงสุด

202
1
นาทีในการอ่าน